OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - RODO1. Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych podczas procesu rejestracji Pacjenta jest Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 35–201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2.

2. Pozyskane dane osobowe w postaci:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL (jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakres wymaganych danych osobowych wymagany Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417)

będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w OLK w Rzeszowie SPZOZ oraz podmiot przetwarzający działający dla OLK w Rzeszowie SPZOZ na podstawie umowy między stronami.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na oświadczeniu wyrażenia zgody z wyłączeniem prawnych wymagań określające zasady sporządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji medycznej,

5. Każdy pacjent OLK w Rzeszowie SPZOZ ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Każdy pacjent korzystający z usług OLK w Rzeszowie SPZOZ ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udzielenie świadczenia medycznego przez OLK w Rzeszowie SPZOZ.

8. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do powołanego przez

OLK w Rzeszowie SPZOZ Inspektora Ochrony Danych osobowych za pośrednictwem:

• adresu e-mail: iod@olkrzeszow.com.pl

• tel. kom. : +48 518 053 702 ;

• lub listownie na adres Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 35 – 201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2.Dyrektor OLK w Rzeszowie SPZOZ
mgr Adrian Bochnia
Data aktualizacji: 02.01.2019 r.Linki
BIP NFZ Podkarpacie