Dział Obsługi Pacjenta OLK w Rzeszowie SPZOZtel. 17 852 89 00

ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku
od 07:00 do 18:00

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie lub osobiście (w siedzibie OLK w Rzeszowie SPZOZ)
na parterze budynku A.
Pracownicy Działu Obsługi Pacjenta udzielają informacji o terminach wizyt, czasie oczekiwania,
wskazują drogę do danego gabinetu, poradni, pracowni, działu oraz kasy OLK w Rzeszowie SPZOZ.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ
lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy NFZ. Pacjent ma obowiązek dostarczyć
oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia
dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Skierowanie można
dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą najlepiej listem
poleconym (adres: OLK w Rzeszowie SPZOZ, Dział Obsługi Pacjenta, Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów).

UWAGA: Skierowaniem do lekarza specjalisty NIE JEST: karta informacyjna dotycząca świadczeń udzielonych
w oddziale szpitalnym, izbie przyjęć, szpitalnym oddziale ratunkowym.


Od 2015 roku wymagane jest skierowanie do dermatologa i okulisty wystawione przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego. Co istotne, skierowanie uprawnia PACJENTA do zapisania tylko do
jednej poradni. Ta informacja uważam jest zbędna to już trzy lata od zmiany.

W przypadku gdy Pacjent nie podjął leczenia lub nie zgłosił się na umówiony termin wizyty w ciągu
ostatnich 12 miesięcy konieczne będzie dostarczenie nowego skierowania przez Pacjenta do dalszego
leczenia specjalistycznego. Nowe skierowanie konieczne na każde nowe schorzenie (jednostkę chorobową).

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:
• ginekologa i położnika,
• dentysty,
• wenerologa,
• onkologa,
• psychiatry.

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:
• osoby zakażone wirusem HIV,
• inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane,
• cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
• uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa,
• weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania
zadań poza granicami państwa,
• osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie
lecznictwa odwykowego,
• działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych,
• osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Prosimy pacjentów także o zapoznanie się z informacjami -> zakładka RODO

Dokumenty do pobrania:


- deklaracja przystąpienia do lekarza POZ

- deklaracja wyboru pielęgniarki

- deklaracja wyboru położnej środowiskowej

- przygotowanie do badania RTG, USG, EEG

- wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

- upoważnienie osoby do odbioru dokumentacji medycznej

- informacje odnośnie składania skarg i wniosków w OLK w Rzeszowie,

- prawa pacjenta

Linki
BIP NFZ Podkarpacie